En | Th

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือน ตุลาคม 2559 ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และทรงดำรงพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาซึ่งได้เปลี่ยนแปลงนำพาให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของ ภูมิภาคและ เป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงนำประเทศไทยด้วยเกียรติยศ การอุทิศพระองค์และพระวิสัยทัศน์ตลอดพระชนมายุซึ่งพระองค์จะทรงได้รับการถวายความระลึกถึงตลอดไป และเราจะขออยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 เราได้เผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งในธุรกิจ EPC และธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากแผนการก่อสร้างโครงการในประเทศ สปป.ลาว มีการปรับแผนงานก่อสร้าง และโรงไฟฟ้าประเทศเมียนมาร์มีความจำเป็นต้องหยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิของ TTCL ลดลง แต่อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณเช่นนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายปันผลประจำปี ครั้งที่สองเป็นจำนวนเงิน 0.22 บาทต่อหุ้นซึ่งเมื่อรวมกับ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 จึงทำให้การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 0.42 บาทต่อหุ้น และเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560เป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ จะทำการจ่ายปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยจะทำการกำหนดวัน ex-dividend ในวันที่ 19 เมษายน 2560

แนวโน้มในปี 2560

สำหรับแนวโน้มในปี 2560 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ของเศรษฐกิจโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากในปี 2559 แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาคงเหลือ และงานก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างรอการประมูล ยังคงอยู่ใน ระดับสูงมากกว่า 15,000 ล้านบาทและ 185,000
ล้านบาท เรียงตามลำดับประกอบกับโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ และนอกจากนี้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง และด้วยเหตุผล เหล่านี้ ผมจึงมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถประกอบธุรกิจในปีนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง และคาดหวังว่าเราจะผ่านพ้นปีนี้ได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความภาคภูมิใจในพนักงานของ TTCL ทุกท่านที่นำพวกเรามาถึง ณ จุดนี้และผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งผมหวังว่าท่านผู้ถือหุ้นจะมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงาน และพัฒนาการของบริษัทของท่านและผมเชื่อว่าท่านจะได้ร่วมกับเราในการเห็นองค์กรๆ หนึ่งซึ่งใช้ประสบการณ์และเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต ก้าวขึ้นต่อไปเป็น “First Class International Engineering Company”(มร ฮิโรโนบุ อิริยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่