En | Th

ตำแหน่งงาน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการออกแบบวิศวกรรม

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) โดยกลุ่มลูกค้าบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่างๆดังนี้:

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ขยัน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วันที่ประกาศ
12 พฤศจิกายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer or related field.
 • 22 years old up.
 • Thai nationality.
 • 0-2 years of working experience (New graduated are welcome)
 • Good command of English both spoken and written.
 • Hard working, good attitude to work and willing to learn new things.
วันที่ประกาศ
11 พฤศจิกายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

An Engineer is a member of a Myanmar O&M Team. The team is typically responsible for all such as flushing & blowing, motor testing, mechanical test runs and function testing. The overall objective of Myanmar O&M Team is to take the plant from Construction completion through to startup.

คุณสมบัติ
 • Mechanical, Electrical Engineer or electrical technician with a sound academic background.
 • Ability to effectively communicate both verbally and in writing. Ability in English language is also desirable.
 • Ability to work as part of a team is essential.
 • No work experience is necessary although some previous experience in the Chemical, Petrochemical or Power Generation industries would be an advantage.

The working environment and nature of the work will change depending on project requirements. Sometimes the Engineer will work at the company’s Bangkok Head Office. While at other times the Engineer will be assigned at site and work largely in the field. There may also be times when the work requires the Engineer to travel abroad.

วันที่ประกาศ
10 พฤศจิกายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

TTCL has the following vacant positions available at our Combined Cycle Power Plant located in Yangon, Myanmar.

คุณสมบัติ
 • Instrument Engineering graduate with suitable industry experience.
 • Minimum 3 years experience in power generation, chemical or petrochemical industries.
 • Ability to communicate in both English and Thai.
 • Ability to work in a team environment and direct the work of the Field Technicians.
วันที่ประกาศ
09 พฤศจิกายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

TTCL has the following vacant positions available at our Combined Cycle Power Plant located in Yangon, Myanmar.

คุณสมบัติ
 • Graduate of Technical / Trade School in Instrumentation.
 • Minimum 1 year experience with rotating equipment in power generation industry.
 • Ability to communicate in both English and Thai.
 • Ability to work in a team environment and learn quickly.
วันที่ประกาศ
09 พฤศจิกายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 1. Ensure accurate and timely bookkeeping and monthly closing
 2. Ensure accounting records are maintained in accordance with local countries and the Group’s accounting standards and policies
 3. Prepare monthly reconciliations of the balance sheet accounts
 4. Process accounts payable daily workflows. Ensure that all invoices, payments are correctly coded, authorized, posted in financial statements according to company policies
 5. Prepare debit note and follow-up on receivables
 6. Prepare and submission tax on monthly basis
 7. Primary back-up for Senior Accountant
คุณสมบัติ
 1. Bachelor's Degree in Accounting
 2. 0-3 years of working experience in Accounting or related field (New graduated are welcome)
 3. Good command in both written and spoken English
 4. Good level of proficiency in MS Word and Excel
 5. Willing to travel or base in oversea (Accounting Officer-International)
 6. Able to work well in multicultural environment and under pressure
 7. A results-orientated team player that can multi task and has the ability to work independently
วันที่ประกาศ
28 กันยายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • ประสานงานธุรกรรมทางการเงินและทางบัญชีให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท
 • จัดเตรียมรายงานทางการเงิน หรือมีส่วนในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานทางด้านการเงินกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่น
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน หรือการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Word, Excel และ Power Point
วันที่ประกาศ
27 กันยายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการสมัคร และต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (มีความรู้ด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสานงานกับเอเจนซี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • จัดเตรียมที่พัก, การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
 • จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของพนักงานบริษัท รวมถึงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน
 • ประสานงานกับสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศในเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • สมัครวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปในประเทศต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถปรับตัวได้ง่ายกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และทำงานภายใต้ความกดดัน
 • จิตใจบริการ, ทัศนคติ, มีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
 • เข้าใจโครงสร้างองค์กร, วางแผนงานได้ดีและติดตามงานสม่ำเสมอ
วันที่ประกาศ
26 กันยายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดี
 • มีใจรักบริการ และความรับผิดชอบ
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจในโครงสร้างการวางแผนงานให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย
วันที่ประกาศ
25 กันยายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดี
 • มีใจรักบริการ และความรับผิดชอบ
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจในโครงสร้างการวางแผนงานให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย
วันที่ประกาศ
22 กันยายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • อายุประมาณ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่ติดสารเสพติด
วันที่ประกาศ
25 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากมีผู้เรียกรับเงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัทฯ มายัง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110